El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

KYPipe in USA
 
  català | castellano | english

SURGE&TranSurge course. Spain. Transient modeling and analysis of water networks . Date: --. Cardedeu - Barcelona.

Jornada sobre TRANSITORIS. SURGE&TranSurge2016, modelitzat i analisi de xarxes de agua en règim Transitori. Data: --. Cardedeu - Barcelona

Jornada sobre TRANSITORIOS. SURGE&TranSurge2016. modelizado y análisis de redes de agua en régimen Transitorio. Fecha: 2--. Cardedeu - Barcelona

 

TECHNICAL SESSION ON AIR RELEASE-VACUUM VALVES. Spain.
The session will focus on this element as an alternative to protect against down surges, alone or in conbination with different other protection elements, preventing air slam in water column rejoinder. Some examples will be worked out by means of SURGE&TranSurge 2016. Dates: --. Cardedeu, Barcelona. Spain

SESSIÓ TECNICA SOBRE VÀLVULES AIREADORES. COM DIMENSIONAR-LES I EMPLAÇAR-LES. TIPUS I APLICABILITAT.
La sessió se centrarà en aquest element com a alternativa per a protegir contra pressions negatives amb o sense altres elements de protecció, prevenint al mateix temps sobrepresions en el colapse de la cavitat d'aire. Es treballaran alguns exemples mitjançant SURGE - TranSurge 2016. Data: --.
Cardedeu. Barcelona.

SESION TECNICA SOBRE VALVULAS AIREADORAS. COMO EMPLAZARLAS. DIFERENTES TIPOS Y APLICABILIDAD.
La sesión se centrará en este elemento como alternativa para proteger contra presiones negativas con o sin otros elementos de protección, a la vez previniendo sobrepresiones en el reencuentro de la columna de agua. Se desarrollaran algunos ejempos mediante SURGE - TranSurge 2016. Fecha: --
. Cardedeu, Barcelona.

 

TECHNICAL SESSION. URBAN FIRE PROTECTION SYSTEMS. Can fire threat come from green urban surroundings? should cities be encircled with an exclusive fire facility? should protection be trusted to the traditional systems within distribution networks? should we search for alternative water resources to supply fire water netwoks?. Different hydraulic scenarios involving these alternatives will be analyzed. Calculation and modeling with KYPIPE-SURGE&TranSurge. Fire network funtion, design, analysis. Problems with transients, SURGE&TranSurge analysis. Checking out original operational conditions in pre-existences and their reliability. Field tests. Interested should send email for more info. Site: Cardedeu, Barcelona.

SESSIÓ TÈCNICA. SISTEMES URBANS D'AIGUA CONTRA INCENDIS. HIDRANTS. Pot l'amenaça de foc provenir de l’entorn verd urbà? cal anellar la població amb una instal·lació d'extinció d'us exclusiu?  o únicament confiar la protecció als sistemes tradicionals incorporats a la xarxa de distribució? Cal disposar de fonts d'abastament d'aigua alternatives?. S'analizen els differents escenaris hidràulics que aquestes decisions comporten. Càlcul i modelitzat mitjançant KYPIPE-SURGE-TranSurge. Comprovació de les condicions originals d'operació dels equips preexistents i la seva fiabilitat. Probes en camp. Interessats enviar email per a més informació. lloc: Cardedeu, Barcelona.

SESION TECNICA. SISTEMAS URBANOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES. Puede la amenaza de fuego provenir del entorno verde urbano? por tanto se debería anillar la población con una instalación de extinción de uso exclusivo? o más bien confiar la protección a los sistemas tradicionales incorporados a la red de distribución? Se deberia disponer de fuentes de abastecimiento de agua alternativas?. Se analizaran los diferentes escenarios hidráulicos que estas decisiones conllevan. Cálculo y modelizado mediante KYPIPE-SURGE-TranSurge. Comprobación de las condiciones de operación de los equipos prexistentes y fiabilidad. . Pruebas en campo. Iteresados enviar email para más información. Lugar: Cardedeu, Barcelona.