El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

KYPipe in USA
 
  català | castellano | english

SURGE&TranSurge course. Spain: Transient modeling for water networks analysis. Date: 27 April 2017. Venue: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

Jornada SURGE&TranSurge: Modelitzat per l'analisi de xarxes d'aigua en règim Transitori. Data: 27 Abril 2017, Lloc: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

Jornada SURGE&TranSurge: Modelizado y análisis de redes de agua en régimen Transitorio. Fecha: 27 Abril 2017. Lugar: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

 

TECHNICAL SESSION ON AIR RELEASE-VACUUM VALVES. Spain.
The session will focus on these elements as an alternative to protect against down surges, alone or in combination with different other protection systems, preventing air slam in water column rejoinings due to air cavity collapse. Some examples will be worked using SURGE&TranSurge. Date: on programming . Venue: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

SESSIÓ TÈCNICA SOBRE VÀLVULES AIREADORES. COM DIMENSIONAR-LES I EMPLAÇAR-LES. TIPUS I APLICABILITAT.
La sessió se centrarà en aquests elements com alternativa per protegir contra pressions negatives amb o sense altres sistemes de protecció, prevenint al mateix temps sobrepresions en el colapse de la cavitat d'aire. Es treballaran alguns exemples mitjançant SURGE - TranSurge. Data: en programació.
Lloc: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

SESION TECNICA SOBRE VALVULAS AIREADORAS. COMO EMPLAZARLAS. DIFERENTES TIPOS Y APLICABILIDAD.
La sesión se centrará en este elemento como alternativa para proteger contra presiones negativas con o sin otros elementos de protección, a la vez previniendo sobrepresiones en el reencuentro de la columna de agua. Se desarrollaran algunos ejempos mediante SURGE - TranSurge. Fecha: en programación
. Lugar: HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

 

TECHNICAL SESSION ON URBAN FIRE PROTECTION SYSTEMS. Could the green urban surrounding pose a fire threat to urbanized zones?, should the affected zones be encircled with an exclusive fire facility?, should the protection be trusted just to traditional systems within distribution networks?, should we search for alternative water supply systems to feed these exclusive fire water networks?. Different hydraulic scenarios involving these questions will be analysed. Modeling with KYPIPE-SURGE&TranSurge. Fire network function, design, analysis. Problems with transients. Checking of the original operational conditions.

SESSIÓ TÈCNICA SOBRE SISTEMES URBANS D'AIGUA CONTRA INCENDIS. HIDRANTS. Pot l'amenaça de foc en un proper futur provenir de l’entorn verd urbà?, cal anellar les zones subceptibles amb instal·lacions d'extinció d'us exclusiu?  o pot ser confiar la protecció als sistemes tradicionals incorporats a la xarxa de distribució?, cal disposar de sistemes d'abastament d'aigua alternatius?. S'analizen els differents escenaris hidràulics que aquestes questions comporten. Càlcul i modelitzat mitjançant KYPIPE-SURGE-TranSurge. Comprovació de les condicions originals d'operació. Proves en camp. Interessats enviar email a enco@kypipe.com.

SESION TECNICA SOBRE SISTEMAS URBANOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES. Podria la amenaza de fuego en breve provenir del entorno verde urbano? se deberian anillar las zonas susceptiles con una instalación de extinción de uso exclusivo? o más bien confiar la protección a los sistemas tradicionales incorporados en la red de distribución? Se debe disponer de sistemas de abastecimiento de agua alternativos?. Se analizaran los diferentes escenarios hidráulicos que estas pregutas conllevan. Cálculo y modelizado mediante KYPIPE-SURGE-TranSurge. Comprobación de las condiciones de operación originales. Pruebas en campo. Iteresados enviar email a enco@kypipe.com.

Condicions úniques: Pel present any acadèmic 2016-2017 KYPIPE LLC cedeix una llicència a instal·lar en xarxa per a qualsevol dels seus mòduls: KYPipe (permanent)-SURGE (transitori) - SWMM - GAS - VAPOR.

Condiciones únicas: Cara al presente año académico 2016-2017, KYPIPE LLC cede una llicència para cualquiera de sus módulos: KYPipe (permanente)-SURGE (transitorios) - SWMM - GAS - VAPOR.

Unique conditions: For the current 2016-2017 academic term, KYPIPE LLC allows for the free use of a network license on any of the modules: KYPipe (steady state) - SURGE (transients) - SWMM - GAS - STEAM.