• Surge
  • Gas
Generalitats
Metodologia: SURGE&TranSurge 2016 Els assistents realitzaran exercicis pràctics durant la sessió.
Idioma: Es poden donar alternaces

Lloc i Data:

Cardedeu - Barcelona
17 novembre 2017

Matí: 8.30 a 16 Tarda. Break per dinar.
Cal fer reserva prèvia en enco@kypipe.com

Instructor: Ferran Guillén MSc en Enginyeria Industrial esp. Mecànica. Expert en disseny i construcció d’infraestructures hidràuliques.

Organitza:

KYPIPE EU

C/ Sant Eloi, 4 cp 08440 CARDEDEU

www.forumenginyeria.com

telèfon: 687077236     

Responsable: Ferran Guillén 

ferran@kypipe.com

 
 Contacto:
687077236
 
Introducció

El modelitzat de transitoris d'una xarxa d'aigua permet simular diferents escenaris per tal de comprovar que en situacions de variació sobtada de règim i la conseqüent aparició de pressions extremes en casos de protecció deficient, sigui per parada sobtada de bombes, accionament d'hidrants o tancament de vàlvules, aquestes pressions seran neutralitzades convenientment, així assegurar la integritat i bon servei de la instal·lació. Pronosticar la magnitud d'aquestes pressions extremes permetrà auditar el bon disseny dels sistemes de protecció així evitar el sobtat esclat o col·lapse d'equips i canonades, fallades dels instruments de mesura, possible contaminació a causa de infiltracions del freàtic, despreniments de biofilms i altres incrustacions a l'interior de les canonades, garantint un servei de qualitat acceptable.

Objectiu

La jornada es centra en la discussió sobre diferents temes relatius a la protecció contra transitoris a les xarxes d'aigua i instal·lacions de bombament mitjançant l'ús de SURGE&TranSurge 2016. Es tractaran aspectes bàsics sobre la generació de transitoris, els procediments de càlcul, la selecció de dispositius de protecció.. Les sessions del taller cobriran diferents escenaris on els fenòmens transitoris són presents.

ALTRES CURSES DE KYPIPE Sessions
HOME
Informació general
Metodologia: Introducció al software KYGAS 2014 S'exposaran els avantatges del simulador en la gestió de xarxes de gas. Els assistents ho comprovaran mitjançant exercicis pràctics.

Dates: -- -  

Instructor: Ferran Guillen Suport tècnic de KYPIPE

Organitza i coordina: KYPIPE EU C/ Sant Eloi, 4 cp 08440 CARDEDEU www.forumenginyeria.com Telèfon: 938712483     

Responsable: Ferran Guillén  MSc en Enginyeria Industrial Mecánica  ferran@kypipe.com   Mòbil: 687077236
Introducció
El sistema de gestió de les xarxes de gas esdevé inoperable sense un model que ens permeti la simulació dels diferents possibles escenaris resultants de l’explotació. A nivell de projecte disposar d’un model eficient representa una eina que optimitza costos mitjançant el disseny ajustat a les condicions exigides per la explotació.
Objectiu
La jornada està adreçada a les empreses distribuïdores i enginyeries de gas. Està enfocada a l'anàlisi dels condicionants que determinen un disseny eficient de la xarxa de gas. Aspectes que es discutiran són: L'ús del programari, la selecció dels equips per a la regulació i bombeig, sistemes de canonades en funció de la demanda, diferents tipus de demanda. L'intercanvi massiu de dades bidireccional entre KYGas i la base planimetrica existent en CAD
  Programa Gas