CONSULTANCY
& PROJECTS

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

About us English | Presentació en Català | Presentación en Castellano
KYPipe in USA
TECHNICAL SUPPORT
& SALES
SURGE&TranSurge course: Transient modeling and analysis of urban water networks and fluids facilities for industrial processes.

Jornada SURGE&TranSurge: Modelitzat de Transitorios per a l'anàlisi de xarxes urbanes d'aigua i instal·lacions de fluids de procés industrial.

Jornada SURGE&TranSurge: Modelizado de Transitorios para el análisis de redes urbanas de agua y instalaciones de fluidos de processo industrial.

__________________________ __________________________________________________________________________
TECHNICAL SESSION ON AIR RELEASE-VACUUM VALVES.
The session will focus on these elements as an alternative to protect against down surges, alone or in combination with different other protection systems, preventing air slam in water column rejoinings due to air cavity collapse. Some examples will be worked using SURGE&TranSurge. Date: 18 January 2018

SESSIÓ TÈCNICA SOBRE VÀLVULES AIREADORES. COM DIMENSIONAR-LES I EMPLAÇAR-LES. TIPUS I APLICABILITAT.
La sessió se centrarà en aquests elements com alternativa per protegir contra pressions negatives amb o sense altres sistemes de protecció, prevenint al mateix temps sobrepresions en el colapse de la cavitat d'aire. Es treballaran alguns exemples mitjançant SURGE - TranSurge.
Data: 18 gener 2018

SESION TECNICA SOBRE VALVULAS AIREADORAS. COMO DIMENSIONARLAS Y EMPLAZARLAS. DIFERENTES TIPOS Y APLICABILIDAD.
La sesión se centrará en este elemento como alternativa para proteger contra presiones negativas con o sin otros elementos de protección, a la vez previniendo sobrepresiones en el reencuentro de la columna de agua. Se desarrollaran algunos ejempos mediante SURGE - TranSurge.
Fecha: 18 enero 2018

__________________________ __________________________________________________________________________
SEMINAR ON URBAN WATER FIRE PROTECTION SYSTEMS. Green urban surroundings a serious fire threat?. Exclusive fire facilities?. Trusting on traditional systems within distribution networks?. All these questions and the different related hydraulic scenarios are analysed. Modeling with KYPIPE-SURGE&TranSurge. Go to: A fire issue in Cardedeu, Barcelona. Spain. Summer 2017

SEMINARI SOBRE SISTEMES URBANS D'AIGUA CONTRA INCENDIS. HIDRANTS.L’entorn verd urbà, l'amenaça de foc creixent?. Instal·lacions d'extinció d'us exclusiu?. Confiar la protecció als sistemes tradicionals incorporats a la xarxa de distribució?. S’analitzen totes aquestes qüestions i els diferents escenaris hidràulics que comporten.Càlcul i modelitzat mitjançant KYPIPE-SURGE-TranSurge. Veure informe de xarxa d'hidrants. Un tema de foc a Cardedeu. Estiu 2017

SEMINARIO SOBRE SISTEMAS URBANOS DE AGUA CONTRA INCENDIOS. HIDRANTES. Entorno verde urbano, amenaza de fuego creciente?. Instalaciones de extinción de uso exclusivo?. Sistemas incorporados a la red de distribución?. Se analizan todas estas cuestiones y los diferentes escenarios hidráulicos que conllevan. Cálculo y modelizado mediante KYPIPE-SURGE-TranSurge. Ver informe de red de hidrantes. Un tema de fuego en Cardedeu, Barcelona. verano 2017

__________________________ ___________________________________________________________________________
STEAM & GAS : Modeling session for the analysis of urban Steam and Gas systems and for industrial process.

STEAM & GAS: Sessió sobre modelitzat de sistemes urbans de Vapor i Gas i sistemes per a aplicacions industrials.

STEAM & GAS: Sesión sobre modelizado de sistemas urbanos de Vapor y Gas y sistemas para aplicaciones industriales.

__________________________ ___________________________________________________________________________
Condicions úniques: KYPIPE LLC cedeix una llicència a instal·lar en xarxa per a qualsevol dels seus mòduls: KYPipe (permanent)-SURGE (transitori) - SWMM - GAS - VAPOR.

Condiciones únicas: KYPIPE LLC cede una llicència para cualquiera de sus módulos: KYPipe (permanente)-SURGE (transitorios) - SWMM - GAS - VAPOR.

Unique conditions:KYPIPE LLC allows for the free use of a network license on any of the modules: KYPipe (steady state) - SURGE (transients) - SWMM - GAS - STEAM