Cursos regulars. ONLINE

Anàlisi de xarxes. Règims permanent i transitori. Reg. Sistemes contra incendis. Gas. Vapor. Xarxa sanitària.
Sessions personalitzades. Modelitzat d'elements singulars.

Sessions dirigides a resoldre casos específics.
Sessions gratuïtes d'ajuda. Nous usuaris.

Sessions dirigides a nous usuaris per tal que realitzin les seves primeres anàlisis.
Sessions gratuïtes sobre la gestió de xarxes d'abastament d'aigua.

Dirigides als tècnics responsables de les xarxes municipals d'aigua i hidrants. Com un programari hidràulic pot ajudar en la gestió de les xarxes.

Surge "basic"

SURGE "basic"

Open-

 • Mode Online

 • Tria el teu horari

 • Tria les dates

Introducció

El modelitzat de transitoris d'una xarxa de fluids permet simular diferents escenaris per tal de comprovar que en situacions de variació sobtada de règim i la conseqüent aparició de pressions extremes en casos de protecció deficient, sigui per parada sobtada de bombes, accionament d'hidrants o de vàlvules, aquestes pressions seran neutralitzades, assegurant així la integritat i bon servei de la instal·lació. Pronosticar la magnitud de les pressions extremes permet auditar el bon disseny dels sistemes de protecció així evitar el sobtat esclat o col·lapse d'equips i canonades, fallades dels instruments de mesura, possible contaminació en cas d'abastament d'aigua a causa de infiltracions del freàtic, despreniments de biofilms i altres incrustacions a l'interior de les canonades, garantint un servei de qualitat acceptable.

Objectius

La jornada es centra en la discussió sobre diferents temes relatius a la protecció contra transitoris a les xarxes de líquids mitjançant l'ús de SURGE & TranSurge. Es tractaran aspectes bàsics sobre la generació de transitoris, els procediments de càlcul, la selecció de dispositius de protecció. Les sessions del taller cobriran diferents escenaris on els fenòmens transitoris són presents.Pipe "basic"

Pipe "basic"

Open-

  Mode Online

 • Tria el teu horari

 • Tria les dates

Introducció

Es consideren escenaris d'estat estacionari. Les xarxes d'aigua estan sotmeses a canvis continus deguts a l'envelliment, trencaments, obsolescència i actualització. Per controlar-ho i evitar situacions de sobre demanda i fer el seguiment del procés de qualitat de cloració, el model hidràulic serà útil per mantenir un bon nivell de qualitat en el subministrament d'aigua urbana. Les instal·lacions d'hidrants com a mitjà d'extinció d'incendis, esdevenenen mes protagonistes a l'hora de protegir conta incendis. Les instal·lacions industrials també s'han de considerar en aquest important grup d'estudi com un mitjà molt estratègic pel creixement de la productivitat.

Objectius

La sessió està dirigida a tècnics de l'àmbit del subministrament d'aigua i d'enginyeria i manteniment de processos industrials. La sessió es centra en l'anàlisi de factors que determinen un disseny eficient de xarxes d'aigua i dels serveis en processos industrials, líquids de procés, circuits de refrigeració, calefacció, etc. Els aspectes que es tractaran són els fonaments en l'ús de KY Pipe, la selecció d'equips per a regulació de cabals i pressions, bombament, sistemes de canonades basats en diferents tipus de demanda. Es realitzarà l'intercanvi massiu de dades bidireccionals entre KYPipe i les bases CAD planimètriques existents i es tractarà dels models georeferenciatsVàlvules airejadores i de retenció, altres elements hidràulics. Modelitzat amb SURGE. Casos específics.

SURGE avançat

Open-

 • Mode Online

 • Tria el teu horari

 • Tria les dates

Introducció

Les sessions de SURGE per a nivells avançats aniran directament a casos reals que solen sorgir relacionats amb l’activitat professional diària. La sessió se centrarà en la manera d’escollir elements de protecció, materials, sistemes de construcció, com traçar perfils per evitar pressions extremes. Veurem quins elements són més eficaços per evitar problemes en canonades i equips associats.
Aquestes sessions personalitzades estan pensades per adaptar-se a les necessitats dels usuaris sobre dates i llocs, de manera que, un cop acordades aquestes, es publicaran per a la resta dels interessats.
Tot i que un lloc està indicat per defecte com a preferent per l'equip tutor, es podran designar altres llocs i diferents països, segons siguin les necessitats dels interessats.

Objectius

Les sessions personalitzades estan adreçades a tècnics hidràuicos, usuaris de SURGE-TranSurge, amb responsabilitat en instal·lacions hidràuliques de transport d'aigües netes o xarxes relacionades amb regadius i plantes de tractament d'aigües, sempre considerant conductes de cabal a plena secció. Sovint, les xarxes d'aigua tractada i els sistemes d'irrigació són de baixa pressió, mostrant un perfil de canonada més aviat pla en aquests casos, les AVV són altament recomanables. Tècniques amb SURGE-TranSurge que ajudaran a consolidar el coneixement i la confiança en aquest tipus d'elements de protecció complementàriaKYPIPE-SURGE-TranSurge. Sessións "Gratuites"

SURGE. Sessió d'ajuda als usuaris. Nivell basic.

25-27Octubre

 • Modo on line

 • 10 to 13 pm

 • -

Introducctió

KYPIPE LLC ofereix als usuaris varies sessions GRATUTES anuals per ajudar en els primers passos i facilitar l'aprenentatge, independentment del nivell i coneixement hidràulic, la sessió preten transmetre seguretat als usuaris en enfrontar-se a una simple anàlisi hidràulica.                     
Tot i que un lloc està indicat per defecte com a preferent per l'equip tutor, es podran designar altres llocs i països, segons s’especifiquin les necessitats dels usuaris.

Objectius

L'objectiu de la sessió és realitzar i entendre els exemples del manual. Dissenyar models senzills i comentar els resultats de l'anàlisi.Sessió gratuïta sobre anàlisi hidràulic de xarxes d'aigua urbanes.

Seminari

Open-

 • Mode Online

 • Tria el teu horari

 • Tria les dates

Introducció

KYPIPE LLC convida enginyers municipals a assistir a aquest seminari destinat a demostrar els avantatges d’utilitzar un programari hidràulic per gestionar amb èxit les xarxes d’aigua municipals. Aquest seminari organitzat per la delegació de la zona Europa de KYPIPE LLC tractarà qüestions que mostren més interès sobre l’anàlisi de les xarxes d’aigua, questions sobre la capacitat de la xarxa, regularitat, servei de qualitat, resposta ràpida del cabal i la pressió davant canvis de demanda i escenaris d’incendis. Ajudant a garantir una bona qualitat del servei. Els enginyers han d’analitzar en primer lloc els escenaris d’estat estable i EPS, calibrar la xarxa a fi de coneixer detalls com fuites i emvelliment i analitzar amb precisió els paràmetres transitoris per tal de controlar pressions extremes, els transitors només es poden analitzar amb certa fiabiltatmitjançant ajuts informàtics.

Objectius

L’objectiu del Seminari és treballar i comprendre el que és important a l’hora d’adoptar decisions importants pel que fa a mantenir en bones condicions les xarxes d’aigua municipals i preveure qualsevol tipus d'afectacions. Per tal de revisar diferents tipus d’elements hidràulics, s'estudiarà el seu paper en el model hidràulic, aspectes sobre eficiència, garantia de qualitat i seguretat.
Get in touch

Telèfon

687 077 236

Email

forumenginyeria@gmail.com