Presentació - Situaciˇ
     
 
  • Presentació
  • situació

ExperiŔncia.

EN&CO FORUM ENGINYERIA, gaudeix d’una amplia experiència en els camps de les Infraestructures per a Fluids, a l'Enginyeria Civil i del Disseny i Construcció de Maquinària. L'empresa ocupa un segment a l'espai dels serveis d'enginyeria des de 1982.

Enginyeria d'Infraestructures per a Fluids.

EN&CO FORUM ENGINYERA, grup format per MSc Enginyers Industrials Mecànics per la ETSEIB, desenvolupa projectes d'infraestructures per abastaments d'Aigua, Protecció Contra Incendis i xarxes d'Aigües residuals. Modelitzant els efectes mes significatius per a règims Permanent i Transitori. Projecta infraestructures per al transport i subministrament de Gas i Xarxes per a fluids de procés i Vapor per a la Indústria.

Consultoria del RISC. Cartografia temàtica.

A l'àmbit de la tècnica cartogràfica i dels sistemes de tractament de la informació en base georeferenciada EN&CO FORUM ENGINYERA analitza i dictamina l’estat de la CRITICITAT a les xarxes de fluids, proposant sistemes de protecció a adoptar en base a l'implemetació d'un mètode d'anàlisis del RISC. Això compren un seguit d'activitats sistemàtiques amb l'objectiu de:

- Identificar i avaluar les causes potencials de fallades i els seus efectes.
- Identificar les accions a aplicar les quals eliminaran o reduiran el potencial nivell del RISC.
- Representar els resultats de l'anàlisi o CRITICITAT a mode de pantalles gràfiques discriminant els deferents nivells del RISC en base a una codificació de cromàtica.

Formació.

EN&CO FORUM ENGINYERA, ofereix amb regularitat un programa de formació en hidráulica per tal de mantenir actualitzat el coneixement pel que fa a modelitzat de xarxes de fluids, adreçat a tècnics amb responsabilitat en aquest tipus d’instal·lacions. Formació en el càlcul i disseny de Xarxes d'Aigua, per a sistemes de Vapor i per a sistemes de Gas. Formació que s'imparteix com a suport tècnic del software KYPIPE per a la zona Europea. Tractant els diferents mòduls de fluids: KYPIPE per a xarxes en règim permanent i seguiment de la Qualitat de l'Aigua, SURGE i TRANSURGE per a l'anàlisi de fenòmens transitoris, KYGAS per Gasos i Vapor, SWMM per als sistemes d'aigües pluvials i d'aigües residuals.

Activitats Industrials.

Com a serveis d'enginyeria pel sector Industrial, EN&CO FORUM ENGINYERA ofereix:

Disseny d'instal·lacions de Fluids per a Processos.

Assessorament a l’eficiència energètica.

Assessorament pel que fa al manteniment de instal·lacions i maquinària.

Assessorament davant les possibles responsabilitats administratives, civils i penals pel que fa al compliment dels REGLAMENTS i NORMATIVA estatals i municipals.
Ferran Guillén Cortés
MSc en Enginyeria Industrial MecÓnica, per la ETSEIB
HOME